31. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Thực Tập Truyền Pháp - Cuốn 13B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q28
32. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 13A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q27
33. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 12B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q26
34. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 12A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q25
35. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Gỉảng; BĐ Tập Truyền Pháp - Cuốn 11B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q24
36. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 11A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q23
37. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Giải Quẻ BĐ Chọn - Cuốn 10B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q22
38. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Giải Quẻ BĐ Chọn - Cuốn 10A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q21
39. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Giải Qủe BĐ Chọn - Cuốn 9B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q20
40. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Giải Quẻ BĐ Chọn - Cuốn 9A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q19
41. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Thầy Giải Quẻ BĐ Chọn - Cuốn 8B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q18
42. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Vấn Đạo - Cuốn 8A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q17
43. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Vấn Đạo - Cuốn 7B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q16
44. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Vấn Đạo - Cuốn 7A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q15
45. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 6B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q14
của tổng cộng 1927 tài liệu.
  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10   
Master in 1980s
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search