Cách đóng góp cho VoViLib
(1)Mặc dầu giai đoạn ban đầu về kỹ thuật đã phải mất nhiều năm để hình thành, nhưng chủ trương của Thư Viện Vô Vi là để cho nhiều người cùng góp phần xây dựng, không phải cho một vài người. Phần kỹ thuật chỉ là phương tiện, cần phải có người đem tài liệu vào, Thư Viện mới thành. Bạn có thể góp phần trong vai trò:
- một hội viên để mang tài liệu vào, hay
- một quản trị viên để giúp kiểm soát chất lượng của những tài liệu do hội viên mang vào, hay
- một người viết lập trình (programmer) hoặc một người thiết kế mạng (web designer) vì VoViLib sẽ liên tục cần được cải tiến.
(2)Hội viên của Thư Viện Vô Vi cần phải là những hành giả Vô Vi với thành tâm đóng góp cho chung. Hội viên sẽ có một login account, và có thể làm nhiều việc trên VoViLib. Tài liệu đó có thể là những bài giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong dạng mp3 audio hay mp4 video, hay những kinh sách, tạp chí, v.v.. trong dạng WORD hay PDF, hay những bài chép từ những băng giảng. Muốn đóng góp như thế nào hoàn toàn do sự phát tâm của quý bạn.
(3)Quản trị viên là những người có trách nhiệm kiểm soát trật tự của Thư Viện, bên cạnh khả năng có thể làm những việc của một hội viên. Các quản trị viên chia nhau trách nhiệm quản trị Thư Viện, có thể chia theo vùng hay năm tháng, tùy việc. Những tài liệu do hội viên tải lên sẽ tự động được chia ra cho các quản trị viên kiểm soát lại, trước khi được chấp nhận vào catolog và phổ biến ra công chúng.
(4)Những bạn viết lập trình và thiết kế mạng giúp phát triển và cải tiến phần kỹ thuật của VoViLib ngày càng dễ dùng và tiện lợi hơn. Xin liên lạc với chúng tôi tại info@vovilibrary.net.

---oOo---
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện

Đây là Phần Tổng Quát của "Cẩm Nang VoViLib", được dành cho khách viếng thăm. Đối với hội viên có login vào, sẽ có thêm những phần hướng dẫn cách dùng trên mỗi trang thích hợp. Xin bấm vào một trong những link dưới đây để đọc.

Hướng dẫn về cách truy cập kiểu gọn nhất (Quick Search)
Hướng dẫn về cách truy cập Advanced Search
Hướng dẫn về audio/video player
Hướng dẫn về kiểu chữ tiếng Việt Unicode
Những ghi chú hổn hợp
Các tiểu chuẩn trong VoViLib
Cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib
 

-- Quý vị có thể giúp trang Hướng Dẫn Sử Dụng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn, bằng những liên lạc góp ý, hay câu hỏi. Xin đa tạ.

Coc Thay at TV00
 
 
Tìm:
>> Advanced Search