121. KSC Chung Thiền Tự Thức - Cuốn 2ABC   
  21-04-2000 - Melbourne - Item ID: 20000421Q2
122. KSC Âu Châu Brauheim, Tây Ðức: "Sum Họp" - Cuốn 3ABC   
  29-03-2002 - Brauheim - Item ID: 20020329Q2
123. KSC Âu Châu Brauheim, Tây Ðức: "Sum Hop" - Cuốn 2ABC   
  29-03-2002 - Germany - Item ID: 20020329Q1
124. Khóa Sống Chung Tịnh Khẩu - Tampa, Florida - Cuốn ABC   
  03-11-1995 - Tampa - Item ID: 19951103Q1
125. TV Vĩ Kiên, Khóa 9: "Tình Thương" - Cuốn 1AB   
  26-10-1987 - Crestline - Item ID: 19871026Q2
126. Khóa Sống Chung Hòa Bình Tây Ðức: "Sưu Tầm Chơn Lý" - Cuốn 7AB   
  18-10-1989 - Berlin - Item ID: 19891018Q7
127. Khóa Sống Chung Hòa Bình Tây Ðức: "Sưu Tầm Chơn Lý" - Cuốn 4ABC   
  18-10-1989 - Berlin - Item ID: 19891018Q5
128. Khóa Sống Chung Hòa Bình Tây Ðức: "Sưu Tầm Chơn Lý" - Cuốn 3AB   
  18-10-1989 - Sydney - Item ID: 19891018Q6
129. Khóa Chung Sống Hòa Bình Tây Ðức: "Sưu Tầm Chơn Lý" - Cuốn 5ABC   
  18-10-1989 - Washington DC - Item ID: 19891018Q1
130. Khóa Chung Sống Hòa Bình Tây Ðức: "Sưu Tầm Chơn Lý" - Cuốn 2ABC   
  18-10-1989 - Berlin - Item ID: 19891018Q2
131. TV Vĩ Kiên, Khóa 8A: "Nhịn Nhục" - Ngày Thứ Nhì - Cuốn 2ABC   
  12-10-1987 - Crestline - Item ID: 19871012Q2
132. ÐHVV Kỳ 8: Tết Long Vân - Văn Nghệ   
  Bạn Đạo Nam California, 04-07-1989 - Oroville - Item ID: 19890704M1
133. ÐHVV Kỳ 5: Vancouver - Cuốn 6A&B   
  05-07-1986 - Vancouver - Item ID: 19860705Q2
134. TV Hai Không, Khóa "Bi Trí Dũng" - Cuốn 5AB   
  25-06-1986 - Oroville - Item ID: 19860625L1
135. Khóa "Ðiển Năng Và Con Người" - Cuốn 1AB     
  09-08-1990 - Umberlingen - Item ID: 19900809Q1
của tổng cộng 1871 tài liệu.
  4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14   
Master at TSXD
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search