136. Khóa Chung Sống Hòa Bình Tây Ðức: "Sưu Tầm Chơn Lý" - Cuốn 1ABC   
  18-10-1989 - Berlin - Item ID: 19891018Q3
137. TÐ Montréal, Khóa "Tịnh Tâm" - Cuốn A&B   
  09-07-1987 - Montreal - Item ID: 19870709Q1
138. TV Vĩ Kiên, Khóa 7: "Thức Tâm" - Tết Trung Thu - Cuốn 3B   
  06-10-1987 - Crestlines - Item ID: 19871006Q3
139. TV Vĩ Kiên, Khóa 7: "Thức Tâm" - Cuốn 5ABC   
  07-10-1987 - Crestlines - Item ID: 19871007Q2
140. TV Vĩ Kiên, Khóa 7: "Thức Tâm" - Cuốn 4AB   
  07-10-1987 - Crestlines - Item ID: 19871007Q1
141. TV Vĩ Kiên, Khóa 7: "Thức Tâm" - Cuốn 3   
  05-10-1987 - Crestlines - Item ID: 19871005Q5
142. TV Vĩ Kiên, Khóa 7: "Thức Tâm" - Cuốn 2ABC   
  06-10-1987 - Crestlines - Item ID: 19871006Q1
143. TV Vĩ Kiên, Khóa 7: "Thức Tâm" - Cuốn 1ABC   
  05-10-1987 - Crestlines - Item ID: 19871005Q6
144. TV Nhẫn Hòa, Khóa "Phát Tâm Tu Thiền" - Cuốn 1AB   
  15-09-1987 - Olympia - Item ID: 19870915Q1
145. TV Nhẫn Hòa, Khóa "Phát Tâm Tu Thiền" - Cuốn 3ABC   
  17-09-1987 - Olympia - Item ID: 19870917Q2
146. TĐ Melbourne, Khóa "Chơn Lý Tu Học" - Cuốn 7ABC   
  02-04-1988 - Melbourne - Item ID: 19880402Q2
147. TÐ Melbourne, Khóa "Chơn Lý Tu Học" - Cuốn 6ABC   
  02-04-1988 - Melbourne - Item ID: 19880402Q3
148. TÐ Melbourne, Khóa "Chơn Lý Tu Học" - Cuốn 5ABC   
  02-04-1988 - Melbourne - Item ID: 19880402Q1
149. TÐ Melbourne, Khóa "Chơn Lý Tu Học" - Cuốn 4ABC   
  02-04-1988 - Melbourne - Item ID: 19880402Q4
150. TÐ Melbourne, Khóa "Chơn Lý Tu Học" - Cuốn 3ABC   
  02-04-1988 - Melbourne - Item ID: 19880402Q5
của tổng cộng 1871 tài liệu.
  5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15   
Master in 1980s
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search