Cách đóng góp cho VoViLib
---oOo---
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện

Đây là Phần Tổng Quát của "Cẩm Nang VoViLib", được dành cho khách viếng thăm. Đối với hội viên có login vào, sẽ có thêm những phần hướng dẫn cách dùng trên mỗi trang thích hợp. Xin bấm vào một trong những link dưới đây để đọc.

Hướng dẫn về cách truy cập kiểu gọn nhất (Quick Search)
Hướng dẫn về cách truy cập Advanced Search
Hướng dẫn về audio/video player
Hướng dẫn về kiểu chữ tiếng Việt Unicode
Những ghi chú hổn hợp
Các tiểu chuẩn trong VoViLib

Cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib
(1)Sơ đồ sau đây mô tả cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib, và là căn bản để xây dựng và sử dụng nhu liệu của Thư Viện.
(2)Phần 'Chi Tiết Tổng Quát' chứa đựng những chi tiết chung cần phải có của bất cứ tài liệu nào, và được lưu trử trong một bảng (table) chính của database. Từ ngày tháng năm và thể loại, một ID (gọi là ItemID) được xác định cho tài liệu.
(3)Phần 'Nội Dung Chính' chứa đựng những phần như toàn bộ mp3 audio của bài giảng, hay toàn bộ bản văn, được liên kết với các chi tiết tổng quát qua ItemID.
(4)Phần 'Bài Chép' chỉ thích hợp cho những tài liệu audio; mỗi ngôn ngữ chỉ lưu trử một bản.
(5)Phần 'Các File Phụ Thuộc' chứa đựng những tài liệu phụ thuộc, như đoạn mẫu của một bài giảng, hình bìa, v.v.
(6)Tất cả những phần trên có thể được đóng bởi nhiều hội viên hay quản trị viên khác nhau, và được chọn lựa sao cho hợp lý nhất bởi một quản trị viên trách nhiệm.

 

-- Quý vị có thể giúp trang Hướng Dẫn Sử Dụng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn, bằng những liên lạc góp ý, hay câu hỏi. Xin đa tạ.

Coc Thay at TV00
 
 
Tìm:
>> Advanced Search