1. Mẫu Ái - Kỳ 31
  20-06-1971 - Sài Gòn (19710620L1) - Huy Quang . (Bác Nhuận Gái đang duyệt lần 1)
2. Giảng Tại Sài Gòn 1973 - Cuốn 1
  04-01-1973 - Sài Gòn (19730104L2) - Huy Quang (QA, Xuân-An/Hưng đang duyệt lần 1.)
3. Giảng Tại Sài Gòn 1973 - Cuốn 2
  07-01-1973 - Sài Gòn (19730107L2) - Huy Quang (Xuân An/Hưng đang duyệt lần 1)
4. Thầy Ðọc và Giải Thơ, Thầy Ðọc "Sấm Tu Hành," Thầy Ðọc và Giải Thơ
  27-01-1973 - Sài Gòn (19730127L3) - Nhóm b/đ Bắc California/Huệ Mai, Quế Anh. (Xuân-An/Hưng đang duyệt lại.)
5. Thuyết Giảng Tại Thiền Đường Choisy Le Roy - Cuốn A
  11-01-1980 - France (19800111Q1) - Thu Thảo
6. Thuyết Giảng Tại Thiền Đường Choisy Le Roy - Cuốn B
  11-01-1980 - France (19800111Q2) - Thu Thảo
7. Tam Tạng Thỉnh Kinh - Cuốn B
  12-04-1981 - Montreal (19810412L1) - Thu Thảo
8. Giảng Cho Đồng Bào Việt Nam Tại Crystal Palace - Cuốn 1A
  19-07-1981 - Houston (19810719L1) - Quế Anh. (QA & XA/Hưng đang duyệt.)
9. Giảng Cho Đồng Bào Việt Nam Tại Crystal Palace & LQ Mỹ - Cuốn 2B
  20-07-1981 - Houston (19810720Q1) - Quế Anh. (QA đã duyệt 1. XA đang duyệt 2.)
10. Nghiên Cứu Tu Học
  04-05-1982 - Washington DC (19820504L1) - Hoàng Thế Anh (Bác Nhuận gái đang duyệt lần 1)
11. Ðức Thầy Cống Hiến Phương Pháp Công Phu - 1982 - Cuốn A&B
  07-1982 - Culver City (19820700L2) - Nguyễn Tuấn. (XA duyệt 1. NQHung duyệt 2.)
12. Esoteric Science Of Vô Vi
  Bà Bobbie Nofflet, 01-07-1982 - Culver City (19820701L1) - Nguyễn t Xuân-An (cần bạn đạo Vô Vi duyệt lại)
13. Giảng Tại Los Angeles City College - Phần Giảng
  03-07-1982 - Los Angeles (19820703L3) - Hoàng Thế Anh. Bác Nhuận gái đang duyệt lần 1.
14. Đồng Thức Tương Giao
  22-01-1983 - Sydney (19830122L2) - Thu Thảo
15. ĐHVV Kỳ 2: Chung Thiền Ngày Thứ Nhì
  02-07-1983 - Montreal (19830702L1) - Trần Quế Anh. (QA đã duyệt lần 1. Ngọc Thủy đang duyệt lần 2)
của tổng cộng 26 tài liệu.
[1] 2   
Tìm:
>> Advanced Search