TV Vi Kien
 
 
** Thư viện đang gom góp thơ của Đức Thầy và Tổ Sư. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Đa tạ.
 
 
Thơ của Đức Tổ Sư
1. (Công danh phú quý) #
2. (Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu) #
3. (Trăm Năm Bia Đá) ^
4. Bài Thuyết Thứ Hai của Cụ Đỗ Thuần Hậu
5. Giải Nghĩa Lục Tự Di Đà #
6. Sấm Tu Hành
7. Thức Tánh
8. Tự Thuật Thi
của tổng cộng 8 bài thơ theo thứ tự của phần Tựa. (* có audio; ^ có bản viết tay; # có phổ nhạc)
Hướng dẫn về Trang Thơ
(Công danh phú quý)
Tìm: