Thư đến: '... Mỗi lần nhận được những món quà tinh thần, chúng con rất mừng truyền nhau trong niềm vui gần gũi và gắn bó với Vô Vi...'
Việt Nam, VT, ngày 1 tháng 6 năm 1999

Thầy kính thương,
Hôm nay con vẫn còn có cơ hội để gởi đến Thầy những tâm tư suy nghĩ hạn hẹp và bé nhỏ của con:

Nhìn Ðại Hội vừa mừng vừa tủi
Mừng Vô Vi quy tụ năm châu
Tủi thân chưa đủ phước duyên
Nên chưa được bước chân lên thuyền từ.

Bên đây chúng con mặc dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, nghịch cảnh cũng nhiều, đủ để sửa và dẫn tiến tâm linh của chúng con nhanh hơn.
Mỗi lần nhận được những món quà tinh thần, chúng con rất mừng truyền nhau trong niềm vui gần gũi và gắn bó với Vô Vi nên:

Hằng đêm con nguyện con cầu
Cho Thầy khỏe mạnh dắt dìu chúng con
Chúng con lên hết trên thuyền
Cùng Thầy lèo lái con thuyền Vô Vi
Con: Mừng Thầy tuổi hạc đã cao
Mừng Thầy khỏe mạnh hồng hào nước da
Mừng Thầy tuy xác có già
Mừng Thầy hồn vẫn trẻ hoài vui tươi
Mừng Thầy đi đứng thong dong
Mừng Thầy mắt sáng như là vì sao
Mừng Thầy sống thọ vạn niên
Mừng Thầy khỏe mạnh dắt dìu năm châu.

Con kính bút,
T
 
Thư đi:
Montréal, ngày 5 tháng 7 năm 1999

T con,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 1 tháng 6 năm 1999 được biết con cảm thức nhiều điều đạo tâm, quý đại hội tâm linh, cảm tác được mấy dòng thơ yêu quý, sau sự dày công tu luyện của chính con.

Thuyền từ ban rãi khắp nơi nơi
Có điển khai thông rõ ý Trời
Khai triển tâm linh đồng chuyển tiến
Minh lời chân thật cũng do Trời
Thực hành có lúc nghỉ ngơi
Có khi hiểu được có lời độ tâm
Tâm tầm chơn lý diệu thâm
Trí tâm tu luyện âm thầm giải mê
Thực hành tự lộn trở về
Quê xưa chốn cũ mải mê thực hành
Có Trời có Ðất có thanh
Tâm giao giao cảm thực hành đến nơi
Thiên đàng thắng cảnh không lời
Tu hành chất phác đến nơi an toàn
Thế gian đóng mở nhiều màn
Tâm tu tự giác vượt sang đạo đời
Bình tâm thức giác hợp thời
Quý yêu muôn loại đời đời dựng xây
Dù cho biến chuyển đổi thay
Tâm thành tự tiến tự quay vào lòng
Sửa mình tiến hóa thong dong
Trong không mà có một lòng tự tu
Vía hồn thanh nhẹ ngao du
Biết mình biết họ biết ngu tại trần
Thực hành tự xét tự phân
Ðời là tạm cảnh ân cần dựng xây.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: