16. Ðức Thầy Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn A   
  11-07-1982 - Item ID: 19820711L1
17. Ðức Thầy Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn B   
  11-07-1982 - HongKong - Item ID: 19820711L5
18. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy giảng tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 2B   
  20-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880120L1
19. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy giảng tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 4B   
  20-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880120L2
20. Đạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 4A   
  22-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880122Q1
21. Đạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 3A   
  22-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880122Q2
22. Đạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 1A   
  22-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880122Q3
23. Đạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 5A   
  22-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880122Q4
24. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 1B   
  22-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880122Q5
25. Đạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 2A   
  22-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880122Q6
26. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 5B   
  22-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880122Q7
27. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 6B   
  24-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880124Q1
28. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy giảng tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 7A   
  26-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880126L1
29. Đạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 8A   
  26-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880126Q1
30. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 8B   
  26-01-1988 - HongKong - Item ID: 19880126Q2
của tổng cộng 43 tài liệu.
  1 [2] 3   
an image
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search