Giảng bởi : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Ngày : 1984
>> wide display >>
Downloads : [mp3.1][mp3.2]
Bài chép : [đọc trên mạng]
Các file phụ : sample
Đề tài/Tóm tắt :
Nguyên lý chấn động của Lục Tự Di Đà, và hướng dẫn cách thực hành niệm Phật.
Hướng dẫn cách dùng
 
TV Vi Kien in 2012
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Tìm:
>> Advanced Search