Giảng bởi : Lương Sĩ Hằng
Ngày : 29-12-1979
Địa danh : Montreal, Canada
Trong dịp : Sinh hoạt thiền đường
>> wide display >>
Downloads : [mp3.1][mp3.2]
Bài chép : [đọc trên mạng]
Các file phụ : (chưa có)
Đề tài/Tóm tắt :
Chúa, Phật,Từ Bi=? Người VN được quốc tế cứu, để cứu lại quốc tế NẾU CHỊU TU.
Hướng dẫn cách dùng
 
TV Vi Kien in 2012
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Tìm:
>> Advanced Search