Mẫu Ái - Kỳ 82

----- oOo -----

Tiến lên sẽ gặp Phật Tiên
Tình thương cao đẹp giúp hiền tiến thân
Giúp cho hành giả tiến gần
Đến nơi thanh cảnh tự phân tiến lần.

Phật Tiên đối với người tu hành cũng không khác gì tình thương của cha mẹ đối với con, luôn luôn tha thứ và giúp đỡ trong tinh thần xây dựng.

Tiến lên chớ vội ngập ngừng
Từng cao từng thấp chớ dừng nơi nao
Tiến lên mới phá được rào
Hồn qua quỷ đạo nơi nào cũng yên.

Khi ta đã nhận định rõ ràng thì ta phải cương quyết vượt qua, nhiên hậu mới tạo lập được một cảnh thanh bình và hạnh phúc cho phần hồn.

Hồn ta vĩnh cửu sanh tồn
Sống nơi giác thế nhập môn thiên đình
Vía thời luận xét duyên tình
Chung lo tu luyện quang vinh đời đời.

Sự vĩnh cửu sinh tồn không thể tạo lập ở thế gian, nhưng nguyên căn của cảnh ấy là nơi bất động Thiên Đàng. Vậy ta nên sớm tự hành và tự tiến, nhiên hậu mới đạt được sở nguyện.

Sài gòn, ngày 18 tháng 06 năm 1972.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)