Thư đến: '... Cứu cánh tận cùng của Pháp Lý Vô Vi là gì?'
Utah, ngày 12 tháng 1 năm 1997

Thầy kính,
Con là H (NDH ở Salt Lake City, Utah). Khoảng sáu bảy tháng trước, con có cùng Thầy nói chuyện qua email về công phu tu tập khi hành giả đã tới thanh tịnh thì nên làm gì trong thanh tịnh đó?
Trong những lần nói chuyện ấy, Thầy đã nói một câu mà đã làm con suy nghĩ và viết bức email nầy. Thầy nói rằng: "Không nên bao giờ quên giây phút ban đầu, lúc mình còn bơ vơ không minh đạo". Người xưa có nói: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" và Thầy cũng từng nhắc nhở các bạn đạo:"Hợp thì ở, không hợp thì đi". Cho tới giây phút nầy, con vẫn chưa hiểu tôn chỉ Thầy và Pháp Lý Vô Vi.
Thầy có thể từ bi nói ra cứu cánh tận cùng của Pháp Lý Vô Vi là gì không? Nếu nói không được Thầy có thể Hét hoặc cho con ăn gậy cũng được.

Kính,
NDH
Salt Lake City, Utah
 
Thư đi:
Pháp Lý Vô Vi là phải tiến từ căn bản tiến lên. Nếu quên căn bản của đà tiến thì sẽ đi tới sai một ly đi một dặm. Làm người phải ăn cơm mới sống, tu thanh tịnh thì mới thấy điển khí của cả càn khôn vũ trụ đã và đang nuôi dưỡng nhơn sinh, từ thanh tịnh tiếp tục thực hành sẽ thấy rõ sự siêu giác của hành giả mà tự nhận thức quyền năng của Đấng Tạo Hóa là vô cùng. Cứ vậy mà tiến hành thì sẽ đạt siêu giác rõ rệt hơn. Siêu giác là làm thinh nhưng độ được bất cứ ở nơi nào. Chúng ta thử nhìn xem mặt trời chỉ là một cục lửa đỏ mà thôi, nhưng ánh quang sáng chiếu vô cùng tận, gọi là Nhật Quang Phật. Chúng ta mang xác phàm cũng là một cục đất nhưng chịu tu tiến và phát triển tâm linh, tương lai chúng ta mới thấy quá trình tu học của PLVVKHHBPP đã vượt qua từ giai đoạn một mà hình thành tới sự thanh nhẹ vô cùng phát triển từ tâm thức. Một bước chân đi một niệm hành; Triền miên như vậy thì sẽ thành đạt một ánh sáng vinh quang cứu độ quần sanh, dấn thân vô quái ngại. Vô Vi chỉ hành mới đạt. Thực hành mới rõ sự tiến hóa trong giá trị của sự siêu giác tâm linh. Đã nói tới vô cùng thì không nên cho ta là đủ. Nếu cho chúng ta là đủ thì tương lai sẽ không có đất dừng chân. Thanh tịnh như mặt trời, mặt trăng thì sẽ thấy diệu pháp ẩn tàng trong sự thanh nhẹ vô cùng.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: