1. ÐHVV Kỳ 1: Khánh Thành TÐ Pomona - Cuốn B   
  02-07-1982 - Pomona - Item ID: 19820702Q2
2. ÐHVV Kỳ 1: Buổi Khai Mạc - Cuốn A   
  04-07-1982 - Long Beach - Item ID: 19820704L1
3. ÐHVV Kỳ 1: TÐ Pomona - Cuốn B   
  04-07-1982 - Pomona - Item ID: 19820704L2
4. ÐHVV Kỳ 1: Khai Mạc Ðại Hội - Giới Thiệu Bạn Ðạo Các Nơi   
  04-07-1982 - Long Beach - Item ID: 19820704L3
5. ÐHVV Kỳ 1: Ðức Thầy Tám Nhận Ðiển Ðức Ông Tư   
  04-07-1982 - Long Beach - Item ID: 19820704L4
6. ÐHVV Kỳ 1: Huấn Từ Khai Mạc     
  04-07-1982 - Los Angeles - Item ID: 19820704L5
7. ĐHVV Kỳ 1: Khai Mạc   
  04-07-1982 - Los Angeles - Item ID: 19820704L7
8. ĐHVV Kỳ 1: Huấn Từ của Thượng Đế     
  Ngọc Hoàng Thượng Đế, 04-07-1982 - Long Beach - Item ID: 19820704L8
9. ĐHVV Kỳ 1: BÐ Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Tập   
  05-07-1982 - Los Angeles - Item ID: 19820705Q1
10. ÐHVV Kỳ 1: Hậu ÐH - BÐ Chia Sẻ Cảm Tưởng   
  06-07-1982 - Los Angeles - Item ID: 19820706Q1
11. ÐHVV Kỳ 2: Khai Mạc - Huấn Từ & Lời Nhắn Nhủ Của Từ Phụ   
  01-07-1983 - Montreal - Item ID: 19830701L7
12. ĐHVV Kỳ 2: Trình Bày Hoạt Động các TĐ   
  01-07-1983 - Montreal - Item ID: 19830701M1
13. ĐHVV Kỳ 2: Chung Thiền Ngày Thứ Nhì     
  02-07-1983 - Montreal - Item ID: 19830702L1
14. ĐHVV Kỳ 2: Minh Giải Thiết Thực Tu Hành - Cuốn 6   
  02-07-1983 - Montreal - Item ID: 19830702L2
15. ĐHVV Kỳ 2: Thiết Thực Tu Hành - Cuốn 8   
  02-07-1983 - Montreal - Item ID: 19830702L3
của tổng cộng 141 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
an image
 
 
 
Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Về Các Khó Khăn Của Bạn Đạo Phái Nữ - Cuốn 19G
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search