Loading the player...
 
 
Truy cập kiểu chi tiết
Tựa:
Tác giả:
Địa danh:
Tháng/Năm: /   đến   /
Trong dịp:
Dạng media:
ItemID:
 
Chỉ tìm những tài liệu có audio đầy đủ.
Chỉ tìm những tài liệu có bài chép.
   (Xin dùng kiểu chữ Unicode.)
 
 Đại Hội Vô Vi - Kỳ 19 - Thanh Tịnh
Giảng bởi : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Ngày : 17-07-2000
Địa danh : Prague, Czech Republic
Trong dịp : Đại hội quốc tế
Downloads : [vid.1][vid.2][vid.3][vid.4][vid.5][vid.6][vid.7][vid.8]
Các file phụ : bìa trước
Lãnh vực : Thiền
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Hướng dẫn cách dùng