Giảng bởi : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Ngày : 17-07-2000
Địa danh : Prague, Czech Republic
Trong dịp : Đại hội quốc tế
Downloads : [vid.1][vid.2][vid.3][vid.4][vid.5][vid.6][vid.7][vid.8]
Các file phụ : bìa trước
Lãnh vực : Thiền
Hướng dẫn cách dùng
 
 
TV Vi Kien in 2012
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Tìm:
>> Advanced Search