Liên hệ :    
Ðại Ðồng Tu Tiến tự giảm phiền
Thành tâm tu luyện tự cảm yên
Say mê phát triển tạo hòa bình
Càn khôn qui một tự cảm minh.

Tình người sáng suốt trong tận độ
Giải mê phá chấp niệm Nam Mô
Cộng đồng nhơn loại sống chung mồ
Thương yêu tha thứ tự tiến vô.

Cùng chung nguyên khí chung nhơn loại
Khai trí mở đường tự tiến hoài
Vía hồn thanh nhẹ chẳng lầm sai
Trí tri minh bạch chẳng hại ai.

Cùng chung hợp tác giúp đỡ hoài
Thiên cơ biến chuyển không xao động
Thế thái nhơn tình vẫn thong dong
Hội nhà trống trỗi sinh sống động.

Tình thương ban rải chuyển một lòng
Xây dựng tình thương qui một mối
Cùng chung đại cuộc tiến từ hồi
Vui thật là vui bầu trời sáng.

Vô cùng sống động tự cảm an
Trường sanh bất diệt chung cùng tiến
Thế giới đại đồng tự cảm yên.
Quí thương,
Vĩ Kiên.
Burlingame, California, 2003
--------------------
Đại Hội Vô Vi kỳ 22, tại Burlingame, California, USA, 2003.

vovilibrary.net >>refresh...