Quân bình tự đạt thật thanh cao
Rõ lẽ càn khôn tự bước vào
Chiếu cố tâm lành duyên tận độ
Thực hành chánh pháp niệm nam mô
Trì tâm khai triển bước vô
Điển quang thanh nhẹ nam mô thực hành
Nằm trong định luật hóa sanh
Duyên may lại có hướng thanh đạt hòa
Tự mình thức giác thật thà
Trì tâm tu luyện chan hòa tình thương
Ánh trăng ban chiếu gieo gương
Toàn năng hướng độ yêu thương muôn loài
Sống trong ban chiếu hoài hoài
Duyên may tự đạt chẳng sai chút nào
Khai thông từ thấp đến cao
Chẳng còn duyên nghiệp thanh cao độ đời
Bình tâm học hỏi kịp thời
Trời ban tình đẹp nơi nơi cảm hòa
Gốc là nguồn cội một Cha
Tinh ba vũ trụ chan hòa yêu thương
Khai thông tự mở trí đường
Khiêm nhường tu tiến yêu thương độ hành
Khai thông nguyên lý bức tranh
Trời ban tình đẹp âm thanh cảm hòa
Cùng chung huynh đệ một nhà
Cùng chung xây dựng cùng hòa tiến lên
Càn khôn vũ trụ sẵn nền
Thương yêu tha thứ chẳng quên luật trời
Cảm minh nguyên lý thảnh thơi
Sanh trụ hoại diệt hợp thời thăng hoa
Cảm thông nguyên lý gần xa
Tâm không dấy động chan hòa yêu thương
Vía hồn thanh thản dựa nương
Cùng chung tiến hóa cùng đường tự tu
Quán thông giải tỏa mê mù
Đọc thơ tự thức tự tu hoài hoài
Thế gian chẳng có ai tài
Trí tâm thanh nhẹ tiến hoài không ngưng
Thành tâm khai triển tưng bừng
Chiều sâu ánh sáng vô cùng thâm sâu
Thực hành ngắn gọn về mau
Chiều sâu tâm đạo làu làu thức tâm
Thành tâm tự hát tự ngâm
Đời là tạm cảnh ta tầm đến nơi
Chúc anh thanh tịnh nghỉ ngơi
Pháp Luân Thường Chuyển tự xơi điển trời
Khai thông tâm điển buông lời
Chơn ngôn tận độ tự rời tham sân
Càn khôn vũ trụ cao từng
Gần xa cũng vậy lần lần sửa tu
Xứ ta pháp sáng chẳng mù
Không tu thuyết lý tạo mù tạo mê
Cảm ơn nhà báo chấp mê
An ninh không có lại quê hơn người
Vía hồn loạn động không tươi
Khổ mà không biết người người chán chê
Không thông nói láo tạo nghề
Bươi bươi móc móc mãi mê thực hành
Chẳng còn ý nghĩa cao thanh
Từ bi không có ở ăn khó hòa
Luận văn bày đặt phá nhà
Tâm không đạo đức khó hòa nơi nơi
Vui hành trí tuệ thảnh thơi
Mặc đời phê phán tình trời vững tin
Mong anh khai triển tâm linh
Thương yêu tha thứ chính mình tự tu
Quý thương
Lương Sĩ Hằng
Atlantic City, 10-08-1998
--------------------
Đức Thanh sưu tầm từ Thư Từ Lai Vãng, ngày 15/5/1998.

vovilibrary.net >>refresh...