Liên hệ :    
Thiền thức chung vui vạn pháp cùng
Dựng xây xây dựng trí bao dung
Đường đi sống động người người thức
Chơn lý truyền thông khắp ngõ cùng

Ngõ cùng chuyển hóa trung dung
Trí tâm khai mở chung cùng dựng xây
Tình Trời sáng lạng đổi thay
Tâm thân an nhẹ tình say Đạo Trời
Tham thiền nhập định nơi nơi
Trời ban tình đẹp tự vơi lòng sầu
Bước vào nguyên lý nhiệm mầu
Trước sau như một Á Âu một nhà
Khai thông trí tuệ chan hòa
Tình thương đạo đức nhà nhà yên vui
Tự mình thức giác rèn trui
Qui y Phật Pháp đạt mùi đạo tâm
Càng tu càng thức diệu thâm
Tầm đường tiến hóa chẳng lầm đường tu
Thế tình tạm bợ ngao du
Trong không mà có trùng tu hoài hoài
Biết mình khờ dại lầm sai
Ăn năn sám hối tiến hoài không ngưng
Cùng chung tiến bước không ngừng
Sửa sai tự thức tiến từng phút giây
Xa xưa cho đến ngày nay
Tham thiền nhập định đổi thay thế tình
Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
Montreal, 01-09-1991
--------------------
TH sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - số 66, tháng 7, 1992.
LST sưu tầm bài thơ viết tay của Thầy.

vovilibrary.net >>refresh...