Tình đời đen bạc khó ghi,
Tiền thời hai lưỡi, tạo thi cảnh đời.
Duyên lành tận độ không rời,
Nợ thời vay trả chẳng đời nào xong.
Vía thời chuyển hóa lòng vòng,
Hồn trong mê loạn khó mong được về.
Ly phân rạn nứt nhiều bề,
Tan tành từng mảnh, tạo mê tạo lầm.
Mang mang sống chết bần thần,
Khổ đau nhiều cảnh khó phân đạo đời.
Trước sau khổ não khó rời,
Chật vật ích kỷ khó thời tiến thân.
Không tu ứ mật ứ gan,
Lại càng thêm khổ, chẳng bàn được chi.
Trường đời lôi cuốn dự thi,
Khổ thời cam chịu dự thi kỳ này.
Quyết tâm học hỏi theo Thầy,
Giữ tâm thanh tịnh, giải vây giải khờ.
Lương Sĩ Hằng.
Tây Đức, 20-10-1989

--------------
Sưu tầm từ Tập San "Sinh Hoạt Vô Vi", Số 6-95, của bạn đạo Cộng Hòa Liên Bang Đức.

vovilibrary.net >>refresh...