Liên hệ :    
Tình Trời cao đẹp dễ thương
Tình người eo hẹp khó lường khó đo!
Chơn tu tự thức tự dò
Con đường thanh tịnh là đò rước tâm
Sống vui chớ vội sai lầm
Không xem tự tánh lại thầm trách ai ?
Cảnh đời điêu luyện dũa mài
Giúp hồn tiến hóa lập đài thanh cao
Thế gian dân tộc đồng bào
Tạo nơi sum họp từ cao thấp tầng
Mỗi người đóng góp một phần
Nghĩa ân qua lại tối cần sửa tu
Chớ nên tạo cảnh mê mù
Thương yêu tha thứ dễ tu dễ hòa
Từ gần cho đến phương xa
Nằm trong vũ trụ chan hòa tình thương
Thực hành tương chiếu tạo gương
Độ đời thức giác lập đường phát tâm
Tâm không qui hội chẳng lầm
Qui nguyên thanh tịnh tự tầm đường đi
Xác hồn chuyển thức tự ghi
Đường đi rõ rệt trường thi rõ ràng
Tự mình phê luận bạc bàn
Trong không mà có đàng hoàng hơn xưa.
Trở về thanh tịnh mới vừa
Từ bi giác ngộ tránh mưa ở đời
Tham sân tự nó xa rời
Sống trong lẽ sống đời đời yên vui./.
Lương Sĩ Hằng
Montreal, 16-09-1988
--------------------
Sưu tầm tự Tập San "Sinh Hoạt Vô Vi", Số 11-95, của bđ Cộng Hòa Liên Bang Đức. Cũng đã được đăng trong Lá Thư Vô Vi - số 41, ngày 1 tháng 4, 1989

vovilibrary.net >>refresh...