Liên hệ :    
Căn trần rối loạn ấy do ta
Đời đạo song tu tự tiến hòa
Thấy đó mất đó không tồn tại
Hiếu hòa tự đạt thấy hồn ta

Nhơn ông hành pháp không giờ rảnh
Các giới noi theo để thực hành
Xây dựng đạt thanh là chánh pháp
Căn trần tương ứng tiến hòa thanh

Trong ta có pháp sao không học
Cứ mãi mê say cảnh hạ tầng
Không giác không tu thành động loạn
Khó hòa khó tiến khổ vào thân

Biết ai là kẻ hành chơn đạo
Lý vững tự tin tiến thẳng vào
Bể khổ trần gian nơi thức giác
Thực hành chơn pháp tiến càng cao

Lấy không làm gốc hòa chơn pháp
Lấy cảnh làm thầy học hỏi vang
Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác
Không còn vọng động hưởng Trời ban./.
Lương Sĩ Hằng
Manila, 1979
--------------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - số 71, tháng 7, 1993.

vovilibrary.net >>refresh...