Thái hòa duyên đẹp hợp vui xuân
Minh cảm Trời ban tự chúc mừng
Nữ hộ đường tu xây dựng tốt
Thúy duyên bình đạt chuyển phân lần
Mạnh hồn thanh trược nay tự biết
Đảnh lễ Cha Trời xét xét phân
Ca thuyết chơn hồn thấu nghĩa ân
Tiên gia một cõi lòng thanh tịnh
Nguyệt ban thanh nhẹ tình quang chiếu
Đức độ Trời ban nguyện góp phần

Ngày mùng Một tháng Giêng Canh Ngọ 1990
Lương Sĩ Hằng
--------------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - Số 51, tháng 3, 1990

vovilibrary.net >>refresh...