Chung vui sum hợp thâm tình đạo
Thể hiện chân tâm đủ sắc màu
Nhìn xem kẻ trước người sau
Đồng thanh tương ứng giải sầu giải mê

Rồi đây cũng phải tự ra về
Giải mê phá chấp học muôn bề
Quy y chân thức tương kề
Quê xưa xa vắng tự về đến nơi

Luận đi xét lại ý Cha Trời
Bảo bọc thương yêu khắp nơi nơi
Thuận chiều xây dựng hợp thời
Giúp con tiến hóa tạo nơi an toàn

Cảm minh thiên địa trí bạc bàn
Dẫn dắt tâm tu tự phát quang
Trong đời có đạo cảm an
Dựng xây xây dựng tự bàn tự tu

Ra về chấp nhận học bài ngu
Nhịn nhục thương yêu thoát cảnh tù
Tâm hồn thanh nhẹ an du
Tham thiền nhập định trùng tu hoài hoài

Càn khôn vũ trụ chuyển đêm ngày
Phục vụ thanh quang chẳng đổi thay
Tâm người tự mở hăng say
Dìu tiến tâm linh sớm thấy thanh đài

Tình đạo ban hành sớm đêm ngày
Người người hoan lạc vẫn hăng say
Tình đời đen bạc đổi thay
Tân con thanh tịnh rõ ngày nhục vinh

Trở về học hỏi chính tâm mình
Thiện nghiệp an vui triển hành trình
Cảm thông thiên địa cảm minh
Tình ta tình họ tình xinh đạo đời.
Lương Sĩ Hằng

--------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - số 48, tháng 11, 1989