Tôi có tình yêu rất mặn nồng
Tham thiền nhập định điển khai thông
Cùng chung hòa nhịp trong vũ trụ
Thanh nhẹ bền lâu mỗi thức vòng.
Lương Sĩ Hằng
--------------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - số 38, ngày 15 tháng 1, 1989

vovilibrary.net >>refresh...