Trong bùn ướm nở đóa hoa sen
Tinh túy thông minh chẳng yếu hèn
Sống động chơn tình gieo ý thức
Bùn dơ tâm sạch sáng như đèn.
Lương Sĩ Hằng
Thiền Viện Nhẫn Hòa
--------------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - số 38, ngày 15 tháng 1, 1989

vovilibrary.net >>refresh...