Thuyền đưa quí khách ngao du
Trải qua cơn sóng trời mù vẫn đi
Tham thiền nhập định nhớ ghi
Trời ban tình đẹp kỳ ni đạt thành
Bốn đêm trôi chảy rất nhanh
Thuyền đà cập bến thực hành đường tu
Quyết tâm giải lối mê mù
Trí thông thanh nhẹ, nguyện tu hoài hoài
Thanh hòa tâm thức miệt mài
Dịp may hiếm có đến ngày đạt vinh
Giữ mình thanh sạch hành trình
Khai minh tâm đạo sửa mình tiến tu
Phát tâm học lại chữ ngu
Trời ban xuống thế trùng tu thiên đàng
Dù cho thay đổi nhiều màn
Giữ tâm thanh tịnh là đàng trực tu.
Lương Sĩ Hằng.
--------------------
Sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi, số 47 ngày 15 tháng 10, 1989

vovilibrary.net >>refresh...