Tịnh khẩu qui nguyên khí của Trời
Trí tâm thanh tịnh tự phân rời
Càn Khôn Vũ Trụ đồng phân thức
Thế cảnh chung đời chuyển khắp nơi.

Tâm giao thanh tịnh phân lời
Trời cao phối hợp đời đời dựng xây
Thực hành tịnh khẩu dịp may
Tâm vui mùi đạo đổi thay thế tình
Tự mình cảm thức tâm linh
Chiều cao vô tận hành trình quang khai
Tự mình khai triển chẳng sai
Ðường đi thơ thới tiến hoài không ngưng
Khai thông tiến hóa từ từng
Hướng tâm thanh tịnh cảm mừng phút giây
Ðiển quang phát triển vui vầy
Tâm giao bình đẳng tâm này tự tu
Khai thông thức giác chẳng mù
Vui hành đời đạo an du cuộc đời
Thức tâm khai triển hợp thời
Thực hành thanh tịnh tự rời tham sân
Chẳng còn lý luận nghĩa ân
Bình tâm học hỏi ân cần tiến lên
Thực hành tương ngộ Bề Trên
Cùng chung khai triển đạt nền cảm thông.
Quí thương,
Lương Sĩ Hằng.

--------------
Sưu tầm từ Lá Thư Vô Vi - số 69, Tân Niên 1993

vovilibrary.net >>refresh...