Ðạo Tâm xoay chuyển trí lòng
Phòng khi bất trắc khai vòng cảm thông
Lý trời sáng tỏ ngoài trong
Sanh trụ hoại diệt một lòng tự tu
Dù cho sống tạm cõi mù
Say mê đời đạo an vui phần hồn
Trong Không thức giác sanh tồn
Lui về thanh tịnh giữ hồn lo tu
Dù cho thế cảnh tiền xu
Dạy cho hiểu đạo trùng tu hoài hoài
Càn-khôn Vũ-trụ thanh đài
Trong thanh có trược ngày ngày cảm thông
Chẳng còn ước nguyện ngoài trong
Một lòng tu tiến tham tòng lý chơn
Tự mình giải tỏa giận hờn
Thực hành chơn pháp rõ ơn Phật Trời
Cảm thông nguyên lý hợp thời

[Phần đọc lời]
Chắp tay nguyện niệm hai lần:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đệ tử (tên hỗ.) tu hành đắc đạo.
Nam Mô quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình.

Pháp 1- SOI HỒN:
Ngón tay cái bịt lỗ tai, ngón tay giữa chận mí mắt, tay trỏ chận ngay màng tang mái tóc, cùi chỏ ngang vai đủ giải trần tâm. Ngồi thẳng lưng, ý chí tập trung ba báu linh: tinh, khí, thần; ít nhất 5 phút đến 15 phút.

Pháp 2:
Nhìn thẳng trung tim chơn mày, co lưỡi răng kề răng niệm: Nam Mô A Di Ðà Phật (3 lần). Dùng lỗ mũi hít hơi vào, ý hạ lệnh: đầy rốn, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Thở ít nhất 6 hơi liên tục, không gián đoạn. Hai bàn tay để trên đầu gối, ngồi thẳng lưng, bán già hay kiết già cũng được. Kiên trì hành như vậy để điển chuyển lên ngay trung tim bộ đầu. Hành thiền lâu ngày ý niệm sẽ thành tựu nơi đó. Thường ngày niệm Nam Mô A Di Ðà Phật liên tục sẽ giải tỏa được trược khí trong nội tạng và sẽ đạt được sự thanh tịnh của nội tâm.

[Phần ngâm thơ tiếp]
Âm thầm tu tiến khai thông
Lui về thực chất âm thầm tự tu
Tự mình giải tỏa mê mù
Ðời là tạm cảnh trùng tu hoài hoài
Thực hành khai triển đêm ngày
Quy y Phật Pháp đổi thay thế tình
Thực hành cảm thức càng minh
Suối tình Trời độ vẫn xinh hơn người
Dù cho tiếng hát giọng cười
Suối tình Trời Phật giữ lời chơn ngôn
Hướng về nguyên lý sanh tồn
Trời ban tình đẹp vía hồn đạt thông
Sửa mình tiến hóa một lòng
Giải mê phá chấp tham tòng đường tu
Dù cho thế sự tạo ngu
Tâm tu thức giác an du phần hồn
Vạn linh tiến hóa sanh tồn
Pháp tu vẫn giữ vẫn còn tiến thân
Dựng xây đạt pháp tối cần
Si mê giải tỏa giữ phần thanh cao
Thế gian hoán chuyển muôn màu
Ðổi trao là chánh kết tàu về quê
Thiên-đàng thắng cảnh mải mê
Màu nào sắc nấy rõ quê gốc trời
Ðiện năng sáng chói hợp thời
Chơn tâm sáng suốt giữ lời chơn ngôn
Thiên-đàng là cảnh sanh tồn
Thế-gian là cảnh có hồn không tu
Chạy theo mê loạn tiền xu
Tâm mù khổ cực khó tu khó hòa
Nay đà có sẳn pháp hoa
Tình thương đạo đức chan hòa thương yêu
Lui về thực chất cảm siêu
Trời ban tình đẹp đạt nhiều thức tâm
Nằm trong nguyên lý diệu thâm
Tầm đường tiến hóa tâm tầm nguyên lai
Như Lai thực chất chẳng sai
Chơn ngôn độ tiến thức hai đạo đời
Bình tâm học hỏi chẳng rời
Về nơi thanh tịnh hợp thời thăng hoa
Tình thương huynh đệ chung nhà
Cùng tu cùng tiến chan hòa yêu thương
Có sanh có tử có đường
Trí tâm thanh nhẹ gieo gương thế trần
Nguyện tu đóng góp một phần
Tâm minh trí sáng ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Tự tu tự tiến đổi thay thế tình
Càn khôn vũ trụ tâm linh
Vô cùng tiến hóa chính mình phải tu./.
Lương Sĩ Hằng
--------------------
Vân Khanh chép từ CD Đạo Tâm I-II.

vovilibrary.net >>refresh...