Vui chung tiến hóa không ngừng
Vía hồn thanh nhẹ tiến từng phút giây
Cảm thông nguyên lý vui vầy
Đâu đâu cũng được sum vầy vui chung
Chẳng còn lý luận điên khùng
Thành tâm tu tiến mỗi vùng mỗi siêu
Chơn tâm phát triển được nhiều
Càn khôn qui một cảm yên cảm hòa
Bình tâm diệt ngã không ta
Tự hòa tu tiến mới là người khôn
Cộng đồng nhơn loại có hồn
Cùng chung tu sửa cùng tồn tại lâu
Chung vui phát triển nhiệm mầu
Đâu đâu cũng có chuyến tàu rước tâm
Chung vui giải tiến mừng thầm
Chung cùng tiến hóa cùng tầm đường tu
Chẳng còn khờ dại tạo ngu
Trí tâm ổn định an du phần hồn
Chẳng còn lý luận ác ôn
Chung vui Thầy bạn ôn tồn dựng xây
Thiên cơ qui động đổi thay
Ngày ngày tiến hóa ngày ngày an vui
Thực hành hiểu luật rèn trui
Trì tâm tu tiến an vui mỗi ngày
Mặc cho tình thế đổi thay
Thực hành tinh tấn vui lây thế tình
Tự do phát triển sửa mình
Tình ta tình họ tình mình dựng xây.
Lương Sĩ Hằng
--------------------
Thúy Hoa sưu tầm từ Đặc San Vô Vi - số 11, tháng 10, 2003

vovilibrary.net >>refresh...