91. Luận Đàm Nanterre - Cuốn 5   
  09-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801109Q4
92. Luận Đàm Nanterre - Cuốn 6   
  09-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801109Q5
93. Luận Đàm Nanterre - Cuốn 2     
  09-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801109Q6
94. Thuyết Pháp Tại Nanterre - Cuốn 1   
  09-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801109Q10
95. Thuyết Pháp 2   
  11-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801111Q3
96. Giảng Tại TĐ Choisy Le Roy - Sai Một Ly Ði Một Dặm - Cuốn A     
  14-11-1980 - Choisy Le Roy - Item ID: 19801114L2
97. Thuyết Giảng Tại Nanterre - Kỳ 3 - Cuốn 2A     
  15-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801115Q4
98. Thuyết Giảng Tại Nanterre - Kỳ 3 - Cuốn 1A     
  15-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801115Q5
99. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 1     
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q1
100. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 2   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q2
101. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 3   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q3
102. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 4   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q4
103. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 5   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q5
104. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 6   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q6
105. Thuyết Pháp Tại Amphion - Cuốn 7   
  20-11-1980 - Amphion les Bains - Item ID: 19801120Q7
của tổng cộng 452 tài liệu.
  2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12   
an image
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search