76. Luận Đạo - Cuốn 3     
  29-12-1979 - Montreal - Item ID: 19791229L3
77. Văn Tự Vô Vi - Cuốn 1     
  1980 - Montreal - Item ID: 19800000L1
78. Văn Tự Vô Vi - Cuốn 2     
  1980 - Montreal - Item ID: 19800000L2
79. Văn Tự Vô Vi - Cuốn 3     
  1980 - Montreal - Item ID: 19800000L3
80. Văn Tự Vô Vi - Cuốn 4     
  1980 - Montreal - Item ID: 19800000L4
81. Thuyết Pháp - Cuốn 2     
  19-01-1980 - Montreal - Item ID: 19800119Q1
82. Thuyết Pháp - Cuốn 3     
  19-01-1980 - Montreal - Item ID: 19800119Q2
83. Thuyết Pháp - Cuốn 1     
  19-01-1980 - Montreal - Item ID: 19800119Q3
84. Luận Đạo - Cuốn 4     
  21-01-1980 - Montreal - Item ID: 19800121Q1
85. Luận Đạo - Cuốn 5     
  21-01-1980 - Montreal - Item ID: 19800121Q2
86. Luận Đạo - Cuốn 6     
  21-01-1980 - Montreal - Item ID: 19800121Q3
87. Vấn Đạo     
  29-03-1980 - Montreal - Item ID: 19800329Q1
88. Luận Đàm Nanterre - Cuốn 1     
  09-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801109Q1
89. Luận Đàm Nanterre - Cuốn 3   
  09-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801109Q2
90. Luận Đàm Nanterre - Cuốn 4   
  09-11-1980 - Nanterre - Item ID: 19801109Q3
của tổng cộng 452 tài liệu.
  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11   
Master in 1980s
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search