1. Khóa Sống Chung Hòa Bình - Cuốn 4   
  20-09-1996 - Fontainebleau - Item ID: 19960920L2
2. Khóa Sống Chung Hòa Bình - Cuốn 3   
  20-09-1996 - Fontainebleau - Item ID: 19960920L1
3. Khóa Sống Chung Hòa Bình - Cuốn 2   
  19-09-1996 - Fontainebleau - Item ID: 19960919L2
4. Khóa Sống Chung Hòa Bình - Chung Thiền     
  07-1996 - California - Item ID: 19960700L2
5. Khánh Thành TĐ Hạnh Đức   
  16-12-1995 - Westminster - Item ID: 19951216L1
6. ĐHVV Kỳ 14 - Hợp Thức Hòa Bình - Khai Mạc     
  21-08-1995 - Las Vegas - Item ID: 19950821L1
7. Du Thuyền Ổn Định - Florida     
  12-01-1995 - Florida - Item ID: 19950112L1
8. KSC Hòa Bình - Âu Châu - Cuốn 1   
  25-12-1994 - Ostend - Item ID: 19941225L2
9. Luận Đàm - Cuốn 2   
  12-11-1994 - Washington - Item ID: 19941112L2
10. Luận Đàm - Cuốn 1   
  12-11-1994 - Washington - Item ID: 19941112L1
11. TĐ Thiền Thức - Thuyết Pháp - Cuốn 4   
  02-09-1994 - Westminster - Item ID: 19940902L2
12. TĐ Thiền Thức - Thuyết Pháp - Cuốn 3   
  02-09-1994 - Westminster - Item ID: 19940902L1
13. TĐ Thiền Thức - Thuyết Pháp - Cuốn 2   
  01-09-1994 - Westminster - Item ID: 19940901L2
14. TĐ Thiền Thức - Thuyết Pháp - Cuốn 1   
  01-09-1994 - Westminster - Item ID: 19940901L1
15. TV Hai Không - Luận Đạo - Cuốn 4   
  13-08-1994 - San Jose - Item ID: 19940813Q6
của tổng cộng 452 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Master in 1980s
 

Đây là một bộ sưu tập đặc biệt bao gồm nhiều bài giảng quý báu của thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, trong dạng MP3 audio, do một hành giả tại Pháp thực hiện và đặt tên, và một hành giả khác từ Úc Châu đem vào Thư Viện.

 
 
Hướng dẫn cách dùng
Tìm:
>> Advanced Search